ทัวร์จอร์เจีย 8 วัน 5 คืน เดินทางช่วงปีใหม่ จองกับเที่ยวสนุกทัวร์ได้ส่วนลดเยอะ

แพ็คเกจทัวร์จอร์เจียช่วงปีใหม่เดินทางกับโฮเซลล์จอร์เจียมืออาชีพ
จองผ่านเที่ยวสนุกทัวร์ได้ราคาถูกที่สุดบริการครบ รถ เครื่อง อาหาร ที่พัก ไกด์และบริการอื่นๆเหมือนกัน

 

ทัวร์จอร์เจีย

โปรปุ๊บ ส่งปั๊บ

----------------------------------------------

เรือสปีดโบ๊ทเช่าเหมาลำเกาะหลีเป๊ะ

 

แพ็คเกจทัวร์จอร์เจีย 8 วัน 5 คืน (Turkish Airline) ซุปตาร์ ไอยัยยะ กลับมาแล้วนะ จอร์เจีย กำหนดเดินทาง ปีใหม่ 2565

บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่องทุกที่นั่ง ชมโบสถ์เกอร์เกตี้แห่งเทือกเขาคอเคซัส แวะถ่ายรูปกับอนุสรณ์สถาน รัสเซีย-จอร์เจีย เดินช้อปปิ้ง ชิวๆ ณ ถนนคนเดินชาเดอนี่ ชมเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงเรื่องน้ำแร่ธรรมชาติ ล่องเรือในทะเลดำชมเมือง Batumi

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่
พัก 2-3 ท่านต่อห้อง

(ไม่มีราคาเด็ก)

พักเดี่ยว
(จ่ายเพิ่ม)

วันที่ 30 ธันวาคม 64 – 06 มกราคม 65

55,888.-

5,000.-

 

 

 

วันแรก :: กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

20.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ U สายการบิน Turkish Airline (TK) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง นำท่านเช็คอินและโหลดสัมภาระ
23.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airline เที่ยวบินที่ TK069 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง

 

วันที่สอง :: อิสตันบูล(ตุรกี) – สนามบินบาทูมี่ – ล่องเรือทะเลดำ – จัตุรัสเปียเซซ่า - รูปปั้นคนคู่

06.10 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airline

08.00 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย โดย สายการบิน Turkish Airline เที่ยวบินที่ TK390 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 50 นาที

10.50 น. เดินทางถึง สนามบินทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย (เวลาท้องถิ่นประเทศจอร์เจีย ช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านสู่เมือง บาทูมิ (Batumi) เป็นเมืองตากอากาศชายทะเลติดกับทะเลดำ (Black Sea) ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสีสันยามราตรีและเป็นเมืองที่ทันสมัยมากที่สุดในจอร์เจีย อย่างไรก็ตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าก็ยังมีอาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรมยุโรปยุคเก่าให้ได้เห็นกันอยู่ เพราะบาทูมิมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 เลยทีเดียว
  นำทุกท่าน ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี (BLACK SEA) เหตุที่ได้ชื่อว่าทะเลดำก็เพราะดินโคลนชายฝั่ง ดินทรายชายหาดของทะเลแห่งนี้เป็นสีดำ อันเนื่องมาจากสารไฮโดรเจนซัลไฟด์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินชมความงามของอ่าวเมืองบาทูมิ (ประมาณ 30นาที) นำท่านผ่านชมบรรยากาศบ้านเรือนเก่าในย่านเมืองเก่า Old Town ชมจตุรัสเปียเซซ่า PIAZZA SQUARE สร้างขึ้นในปี 2009
  เป็นอาคารที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอร์เจีย VAZHA ORBELADZE สร้างด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและจินตนาการนิทานทำให้เมืองนี้มีความน่ารัก
นำท่านชมรูปป้ันอาลีและนีโน่ (ALI AND NINO MOVING SCULPTURES) รูปป้ันสูง 8 เมตร
ริมทะเลดำที่สามารถเคลื่อนไหวได้ สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความรักหนุ่มสาวต่างเชื้อชาติและศาสนาและแสดงถึงสันติภาพ
ระหว่างประเทศจอร์เจียและอาร์เซอไบจานด้วย
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรม Colosseum Marina Batumi หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม :: คูไทสึ – ถ้ำโพรมีเทียส - มหาวิหารเบกราติ – บอร์โจมิ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 

จากนั้นนำท่านสู่ เมืองคูไตซี (Kutaisi) เมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศจอร์เจียและเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรโคลซิส (Colchis) หรืออาณาจักรจอร์เจียนโบราณนั่นเอง แถมเมืองนี้ยังมีมรดกโลกถึงสองแห่ง คือ Gelati Monastery และ Bagrati Cathedral

นำท่านชม ถ้ำโพรมีเทียส (PROMETHEUS CAVE) ถ้ำโพรเมอุสเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของจอร์เจียและเป็นหนึ่งในถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีแม่น้ำใต้ดินมากมาย มันถูกค้นพบในปี 1984 คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของมันรวมถึงความหลากหลายของห้องโถงและความหลากหลายของภูมิทัศน์ มีสี่ชั้นที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในช่วงต่าง ๆ

  ของการพัฒนาของโลกและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางผ่านดินแดนประวัติศาสตร์ด้วยการเดินเท้าหรือในเรือ ถ้ำโพรเมอุสเป็นหนึ่งในถ้ำท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก
และมีหินงอกหินย้อยหินทรายม่านน้ำตกหินถ้ำแม่น้ำใต้ดินและทะเลสาบหลายชนิด กระจุกของถ้ำทั้งหกนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมากจากสเกล
และรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของหินที่กลายเป็นหินที่พบภายใน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 

นำท่านเดินทางสู่ วิหารจีลาติ (Gelati Monastery) สถานที่เก็บรวบรวมภาพจิตรกรรมฝาผนัง บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนักบุญและกษัตริย์ในยุคต่างๆ ของจอร์เจียไว้ภายในใจกลางวิหารเวอร์จิน จากนั้นนำท่านชม โบสถ์เบกราติ (Bagrati Cathedral) โบสถ์ออโธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์เจีย

และมีความสำคัญจนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โบสถ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 ตอนที่รบชนะสงครามและรวบรวมจอร์เจียกลับมาเป็นปึกแผ่นได้ และโดนทำลายจากสงครามกับเติร์กทำให้โบสถ์เสียหายไปบ้างแต่ได้รับการบูรณะให้ค่อนข้างเหมือนเดิมแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์โจมิ (Borjomi) เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องน้ำแร่ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศจอร์เจีย ซึ่งตัวเมืองตั้งอยู่กลางหุบเขาคอเคซัสล้อมรอบด้วยป่าไม้และแหล่งต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ นอกจาเป็นแหล่งน้ำแร่แล้วยังเป็นเมืองตากอากาศที่มีช่อเสียงด้านสถาปัตยกรรมแบบรัซเซียและคว่ามร่มรื่นอีกด้วย

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรม Borjomi Palace หรือเทียบเท่า

 

 

 

โทร 0853840228 , 0887653620

Line ID:: @teawsanooktour

 

 

ทัวร์จอร์เจีย (โปรปุ๊บ ส่งปั๊บ) ณ ตอนนี้ ระวังเต็ม เพราะเราอัพเดททุกเวลา
รหัสทัวร์

แพ็คเกจทัวร์หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน พักที่ Varin Beach Resort เกาะหลีเป๊ะ

ราคานี้รวม รถรับส่ง + เรือ Speed Boat + ทัวร์ดำน้ำ + ประกัน + อาหาร

ราคาเริ่ม 2,490฿

รหัสทัวร์

แพ็คเกจทัวร์หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน พักที่ Bundhaya Resort เกาะหลีเป๊ะ

ราคานี้รวม รถรับส่ง + เรือ Speed Boat + ทัวร์ดำน้ำ + ประกัน + อาหาร

ราคาเริ่ม 2,700 ฿

รหัสทัวร์

แพ็คเกจทัวร์หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน พักที่ Mountain Resort เกาะหลีเป๊ะ

ราคานี้รวม รถรับส่ง + เรือ Speed Boat + ทัวร์ดำน้ำ + ประกัน + อาหาร

ราคาเริ่ม 2,790 ฿

รหัสทัวร์

แพ็คเกจทัวร์หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน พักที่ Ananya Resort เกาะหลีเป๊ะ

ราคานี้รวม รถรับส่ง + เรือ Speed Boat + ทัวร์ดำน้ำ + ประกัน + อาหาร

ราคาเริ่ม 3,300฿

จองทัวร์จอร์เจีย ตอนนี้ ไว้เดินทางเดือนมกราคม 2565

จัดโปรโมชั่นนี้สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางตามวันที่ในโปรแกรมทัวร์จอร์เจียด้านล่าง ตามที่ท่านสนใจ สมัยนี้ไม่ต้องรอโปรไฟไหม้แล้ว เพราะทุกท่านมีไลน์ @teawsanooktour จะได้รับโปรทันที ทุกที่ ทุกเวลาที่ท่านต้องการ เราไม่ส่งท่านก็ทักมาขอโปรโมชั่นได้เลยทุกเวลา ทุกโปรแกรมทัวร์ลดกว่าที่โชว์ในหน้าเว็บ เมื่อท่านถามมาทางไลน์เท่านั้น

รหัสทัวร์

ทัวร์หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน พักที่ Varin Beach Resort เกาะหลีเป๊ะ

ราคานี้รวม รถรับส่ง + เรือ Speed Boat + ทัวร์ดำน้ำ + ประกัน + อาหาร

ราคาเริ่ม ,฿

รหัสทัวร์

ทัวร์หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน พักที่ Bundhaya Resort เกาะหลีเป๊ะ

ราคานี้รวม รถรับส่ง + เรือ Speed Boat + ทัวร์ดำน้ำ + ประกัน + อาหาร

ราคาเริ่ม , ฿

รหัสทัวร์

ทัวร์หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน พักที่เม้าเท่นรีสอร์ท เกาะหลีเป๊ะ

ราคานี้รวม รถรับส่ง + เรือ Speed Boat + ทัวร์ดำน้ำ + ประกัน + อาหาร

ราคาเริ่ม ,฿

รหัสทัวร์

ทัวร์หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน พักที่อนัญญารีสอร์ทเกาะหลีเป๊ะ

ราคานี้รวม รถรับส่ง + เรือ Speed Boat + ทัวร์ดำน้ำ + ประกัน + อาหาร

ราคาเริ่ม ,฿

 

 

จองทัวร์จอร์เจีย ตอนนี้ ไว้เดินทางเดือนกุมภาพันธ์ 2565

จัดโปนโมชั่นนี้สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางตามวันที่ในโปรแกรมทัวร์จอร์เจียด้านล่าง ตามที่ท่านสนใจ สมัยนี้ไม่ต้องรอโปรไฟไหม้แล้ว เพราะทุกท่านมีไลน์ @teawsanooktour จะได้รับโปรทันที ทุกที่ ทุกเวลาที่ท่านต้องการ เราไม่ส่งท่านก็ทักมาขอโปรโมชั่นได้เลยทุกเวลา ทุกโปรแกรมทัวร์ลดกว่าที่โชว์ในหน้าเว็บ เมื่อท่านถามมาทางไลน์เท่านั้น

รหัสทัวร์

ทัวร์หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน พักที่ Varin Beach Resort เกาะหลีเป๊ะ

ราคานี้รวม รถรับส่ง + เรือ Speed Boat + ทัวร์ดำน้ำ + ประกัน + อาหาร

ราคาเริ่ม ,฿

รหัสทัวร์

ทัวร์หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน พักที่ Bundhaya Resort เกาะหลีเป๊ะ

ราคานี้รวม รถรับส่ง + เรือ Speed Boat + ทัวร์ดำน้ำ + ประกัน + อาหาร

ราคาเริ่ม , ฿

รหัสทัวร์

ทัวร์หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน พักที่เม้าเท่นรีสอร์ท เกาะหลีเป๊ะ

ราคานี้รวม รถรับส่ง + เรือ Speed Boat + ทัวร์ดำน้ำ + ประกัน + อาหาร

ราคาเริ่ม ,฿

รหัสทัวร์

ทัวร์หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน พักที่อนัญญารีสอร์ทเกาะหลีเป๊ะ

ราคานี้รวม รถรับส่ง + เรือ Speed Boat + ทัวร์ดำน้ำ + ประกัน + อาหาร

ราคาเริ่ม ,฿

 

 

ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์บาหลี
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์อียิป
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์คาซัคสถาน
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์พม่า
ทัวร์ไตหวัน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์จีน
ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์ซัปโปโร
ทัวร์โตเกียว
ทัวร์โอซาก้า
ทัวร์เกียวโต
ทัวร์ฟุกุโอกะ
ทัวร์ทาคายาม่า
ทัวร์นาโกย่า
ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์หลวงพระบาง
ทัวร์ลาว
ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์เนปาล
ทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์มัลดีฟ
ทัวร์บรูไน
ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์เยอรมัน
ทัวร์โครเอเชีย

 

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตถูกต้องเลขที่ 41/00335