ทัวร์แอลจีเรีย ตูนีเซีย 12 วัน 9 คืน จากโฮเซลล์แพ็คเกจทัวร์แอลจีเรียโดยตรง

จองแพ็คเกจทัวร์แอลจีเรีย 12 วัน 9 คืน แนะนำจองกับเที่ยวสนุกทัวร์ได้ราคาถูกที่สุด เดินทางพร้อมกับโฮลล์โดยตรงจากแอลจีเรีย รถ ที่พัก อาหารเหมือนกัน

 

ศูนย์ทัวร์แอลจีเรีย

โปรปุ๊บ ส่งปั๊บ

----------------------------------------------

เรือสปีดโบ๊ทเช่าเหมาลำเกาะหลีเป๊ะ

 

แพ็คทัวร์แอลจีเรีย ตูนีเซีย 12 วัน 9 คืน

ดินแดนแห่งผืนทรายจรดทะเล แอลจีเรีย ตูนีเซีย 12 วัน 9 คืน โดยสายการบินตุรกีแอร์ไลน์

 

วันแรก :: สนามบินสุวรรณภูมิ - แอลเจียร์ (แอลจีเรีย)

18.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินตุรกีแอร์ไลน์ (TK) เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน
23.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองแอลเจียร์ (ALGIERS) ประเทศแอลจีเรีย โดย เที่ยวบินที่ TK069/TK653

 

วันที่สอง :: แอลเจียร์ - ชมเมือง

  แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองอิสตันบูล ประเทศตรุกี 0520-0835
10.25 น.

(เวลาท้องถิ่น) ถึงสนามบิน เอารี บูมเมอเดียน (HOUARI BOUMEDIENE AIRPORT) ประเทศแอลจีเรีย ดินแดนแห่งผืนทรายจรดทะเล เป็นประเทศที่อยู่ทางแถบทวีปแอฟริกาตอนเหนือ มีความใหญ่เป็นอันดับสองรองจากประเทศซูดาน มีความครบครันอุดมไปด้วยทิวทัศน์อันสวยงามของชายฝั่ง ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน(MEDITERRANEAN) ขนานนามว่า เทือกเขาแอตลาส (ATLAS) ....หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว...

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอลเจียร์ (ALGIERS) เมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแอลจีเรีย ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของอ่าวในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ชื่อของเมืองมาจากคำในภาษาอาหรับที่แปลว่าเกาะซึ่งหมายถึง 4 เกาะที่ตั้งอยู่นอกชายฝั่งของเมืองและกลายเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินใหญ่ในปัจจุบัน
  นำท่าน ชมอนุสาวรีย์แห่งการเสียสละ (MONUMENT OF THE MARTYRS) สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเชิดชูเกียรติของเหล่าทหารแอลจีเรียที่สละชีวิตในสงครามกู้อิสรภาพ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแอลเจียร์ และเปิดตัวในปีคริสต์ศักราช 1982 ในวันครบรอบการเป็นอิสระของประเทศแอลจีเรีย ลักษณะของอนุสาวรีย์นี้จะประกอบไปด้วยใบปาล์ม 3 ใบประกบกันในแนวตั้ง และที่ขอบของแต่ละใบจะมีทหารยืนเฝ้าอยู่ จากนั้นนำท่าน ชมมัสยิดเก่าแก่เอล ดีเจดดิด (EL DJEDID MOSQUE) สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 โดยใช้สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างสไตล์ฝรั่งเศสและสไตล์ดั้งเดิม เยี่ยมชม จัตุรัสกลางเมือง (PLACE EMIR ABDELKADER) อันเป็นสถานที่ตั้งของอนุสาวรีย์เชิดชูเกียรติของนายพลชาวฝรั่งเศสนามว่า EMIR- ABDELKADER
  ชมแกรนเด้ โพสเต้ (NEO-MOORISH GRANDE POSTE) อาคารสำนักงานไปรษณีย์หลักของเมืองแอลเจียร์ สร้างขึ้นในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 โดยใช้สถาปัตยกรรมสไตล์ฝรั่งเศส นำท่านเดินทางต่อไปยัง สวนพฤกษาศาสตร์เอล แฮมม่า (EL- HAMMA GARDEN) เปิดให้บริการในปีคริสต์ศักราช 1832 เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงพันธุ์ไม้ดอกนานาชนิดครอบคลุมพื้นที่บริเวณ 580,000 ตารางเมตร
  ชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะและวัฒนธรรมแอลจีเรีย (ALGERIA MUSEUM OF POPULAR ARTS AND TRADITIONS) เพื่อทำความรู้จักกับประเทศนี้ในแง่มุมต่าง ๆทั้งด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม สังคมและความเป็นอยู่ของประชากรภายในประเทศ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOTEL RADISSON BLU HOTEL, ALGIERS HYDR หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม :: แอลเจียร์ - ดีเจมิลา - ทิมกัต

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองดีเจมิลา (DJ?MILA) (304 กม.) พื้นที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านขนาดเล็กบริเวณภูเขาทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองแอลเจียร์ครอบคลุมพื้นที่
ภายในเขตการปกครองบางส่วนของเมือง CONSTANTINOIS และเมือง PETITE KABYLIE สถาปัตยกรรมที่พบในการก่อสร้างเมืองโบราณแห่งนี้เป็นแบบ
BERBERO-ROMAN ซึ่งจะพบสถาปัตยกรรมรูปแบบนี้ในเฉพาะภูมิภาคแอฟริกาตอนเหนือเท่านั้น
ดีเจมิลาได้รับการคัดเลือกจากองค์กรยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นมรดกโลก (WORLD HERITAGE SITE) ในปีคริสต์ศักราช 1982

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ท่าน ชมเมืองโบราณดีเจมิลา ชมลานกลางแจ้ง ศาสนสถาน มหาวิหาร ซุ้มประตู พิพิธภัณฑ์โมเสค และตลาดโรมัน ที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองทิมกัต (TIMGAD) (177 กม.) ตั้งอยู่บริเวณทางตอนเหนือของเทือกเขาออร์เร็ส (AUR?S MOUNTAINS) สถานที่ตั้งของเมืองโบราณภายใต้การปกครองของจักรพรรดิไตรดานุส แห่งจักรวรรดิ ทราจัน (EMPEROR TRAJAN) ผู้ดำรงตำแหน่งจักรพรรดิโรมันช่วงปีคริสต์ศักราช 98 จนถึงปีคริสต์ศักราช 117 ถูกสร้างขึ้นในปีคริสต์ศักราช 100 โดยชื่อเต็มของเมืองคือ COLONIA MARCIANA ULPIA TRAIANA THAMUGADI ผังเมืองสร้างตามแบบฉบับของโรมัน เส้นทางหลัก ของเมืองถูกปูด้วยแผ่นหินปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ อาคารสร้างขึ้นจากหิน บางส่วนของพื้นที่แห่งนี้ถูกใช้เป็นค่ายทหารของ AUGUSTAN LEGION III และเป็นศูนย์กลางการปกครองของโรมันในขณะนั้น ปัจจุบันเมืองโบราณทิมกัตได้รับการคัดเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก (WORLD HERITAGE SITE) ในปีคริสต์ศักราช 1982…นำท่าน ชมสถานที่ที่เป็นห้องสมุดศาสนสถาน อัฒจันทร์และมหาวิหารของจักรวรรดิ์ทราจัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOTEL TIMGAD หรือเทียบเท่า

 

 

 

โทร 0853840228 , 0887653620

Line ID:: @teawsanooktour

 

 

ทัวร์แอลจีเรีย (โปรปุ๊บ ส่งปั๊บ) ณ ตอนนี้ ระวังเต็ม เพราะเราอัพเดททุกเวลา
รหัสทัวร์

แพ็คเกจทัวร์หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน พักที่ Varin Beach Resort เกาะหลีเป๊ะ

ราคานี้รวม รถรับส่ง + เรือ Speed Boat + ทัวร์ดำน้ำ + ประกัน + อาหาร

ราคาเริ่ม 2,490฿

รหัสทัวร์

แพ็คเกจทัวร์หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน พักที่ Bundhaya Resort เกาะหลีเป๊ะ

ราคานี้รวม รถรับส่ง + เรือ Speed Boat + ทัวร์ดำน้ำ + ประกัน + อาหาร

ราคาเริ่ม 2,700 ฿

รหัสทัวร์

แพ็คเกจทัวร์หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน พักที่ Mountain Resort เกาะหลีเป๊ะ

ราคานี้รวม รถรับส่ง + เรือ Speed Boat + ทัวร์ดำน้ำ + ประกัน + อาหาร

ราคาเริ่ม 2,790 ฿

รหัสทัวร์

แพ็คเกจทัวร์หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน พักที่ Ananya Resort เกาะหลีเป๊ะ

ราคานี้รวม รถรับส่ง + เรือ Speed Boat + ทัวร์ดำน้ำ + ประกัน + อาหาร

ราคาเริ่ม 3,300฿

จองทัวร์แอลจีเรีย ตอนนี้ ไว้เดินทางเดือนพฤษจิกายน 2564

จัดโปรโมชั่นนี้สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางตามวันที่ในโปรแกรมทัวร์แอลจีเรียด้านล่าง ตามที่ท่านสนใจ สมัยนี้ไม่ต้องรอโปรไฟไหม้แล้ว เพราะทุกท่านมีไลน์ @teawsanooktour จะได้รับโปรทันที ทุกที่ ทุกเวลาที่ท่านต้องการ เราไม่ส่งท่านก็ทักมาขอโปรโมชั่นได้เลยทุกเวลา ทุกโปรแกรมทัวร์ลดกว่าที่โชว์ในหน้าเว็บ เมื่อท่านถามมาทางไลน์เท่านั้น

รหัสทัวร์

ทัวร์หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน พักที่ Varin Beach Resort เกาะหลีเป๊ะ

ราคานี้รวม รถรับส่ง + เรือ Speed Boat + ทัวร์ดำน้ำ + ประกัน + อาหาร

ราคาเริ่ม ,฿

รหัสทัวร์

ทัวร์หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน พักที่ Bundhaya Resort เกาะหลีเป๊ะ

ราคานี้รวม รถรับส่ง + เรือ Speed Boat + ทัวร์ดำน้ำ + ประกัน + อาหาร

ราคาเริ่ม , ฿

รหัสทัวร์

ทัวร์หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน พักที่เม้าเท่นรีสอร์ท เกาะหลีเป๊ะ

ราคานี้รวม รถรับส่ง + เรือ Speed Boat + ทัวร์ดำน้ำ + ประกัน + อาหาร

ราคาเริ่ม ,฿

รหัสทัวร์

ทัวร์หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน พักที่อนัญญารีสอร์ทเกาะหลีเป๊ะ

ราคานี้รวม รถรับส่ง + เรือ Speed Boat + ทัวร์ดำน้ำ + ประกัน + อาหาร

ราคาเริ่ม ,฿

 

 

จองทัวร์แอลจีเรีย ตอนนี้ ไว้เดินทางเดือนธันวาคม 2564

จัดโปนโมชั่นนี้สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางตามวันที่ในโปรแกรมทัวร์แอลจีเรียด้านล่าง ตามที่ท่านสนใจ สมัยนี้ไม่ต้องรอโปรไฟไหม้แล้ว เพราะทุกท่านมีไลน์ @teawsanooktour จะได้รับโปรทันที ทุกที่ ทุกเวลาที่ท่านต้องการ เราไม่ส่งท่านก็ทักมาขอโปรโมชั่นได้เลยทุกเวลา ทุกโปรแกรมทัวร์ลดกว่าที่โชว์ในหน้าเว็บ เมื่อท่านถามมาทางไลน์เท่านั้น

รหัสทัวร์

ทัวร์หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน พักที่ Varin Beach Resort เกาะหลีเป๊ะ

ราคานี้รวม รถรับส่ง + เรือ Speed Boat + ทัวร์ดำน้ำ + ประกัน + อาหาร

ราคาเริ่ม ,฿

รหัสทัวร์

ทัวร์หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน พักที่ Bundhaya Resort เกาะหลีเป๊ะ

ราคานี้รวม รถรับส่ง + เรือ Speed Boat + ทัวร์ดำน้ำ + ประกัน + อาหาร

ราคาเริ่ม , ฿

รหัสทัวร์

ทัวร์หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน พักที่เม้าเท่นรีสอร์ท เกาะหลีเป๊ะ

ราคานี้รวม รถรับส่ง + เรือ Speed Boat + ทัวร์ดำน้ำ + ประกัน + อาหาร

ราคาเริ่ม ,฿

รหัสทัวร์

ทัวร์หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน พักที่อนัญญารีสอร์ทเกาะหลีเป๊ะ

ราคานี้รวม รถรับส่ง + เรือ Speed Boat + ทัวร์ดำน้ำ + ประกัน + อาหาร

ราคาเริ่ม ,฿

 

 

ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์บาหลี
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์อียิป
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์คาซัคสถาน
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์พม่า
ทัวร์ไตหวัน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์จีน
ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์ซัปโปโร
ทัวร์โตเกียว
ทัวร์โอซาก้า
ทัวร์เกียวโต
ทัวร์ฟุกุโอกะ
ทัวร์ทาคายาม่า
ทัวร์นาโกย่า
ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์หลวงพระบาง
ทัวร์ลาว
ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์เนปาล
ทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์มัลดีฟ
ทัวร์บรูไน
ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์เยอรมัน
ทัวร์โครเอเชีย

 

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตถูกต้องเลขที่ 41/00335